Regulamin

REGULAMIN STRONY www.megapar.com  („Regulamin”)

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy o opuszczenie Strony.

Witamy na stronie www.megapar.com („Strona”)

Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347170, NIP: 1070015415, REGON: 14224899700000, kapitał zakładowy: 100 000,00 ZŁ (dalej zwana „Accord”), zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami

Odwiedzając lub korzystając ze Strony użytkownik powinien zapoznać się i przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz Warunków, prosimy o opuszczenie Strony.

1. Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Strony
Za pośrednictwem Strony Accord świadczy usługi polegające na:

 1. prezentacji informacji, w tym informacji promocyjnych oraz reklamowych, dotyczących produktów leczniczych Accord
 2. prezentacji informacji, w tym informacji promocyjnych oraz reklamowych, dotyczących Accord i usług Accord
 3. możliwości zadawania pytań o produkty Accord ekspertom wewnętrznym i zewnętrznym
 4. możliwości skontaktowania się z Accord w innych celach

2. Własność intelektualna
Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, w tym jej wygląd, znaki towarowe, teksty, grafika, zdjęcia, obrazy oraz ich kompilacja i organizacja stanowią własność Accord, jej podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców oraz są chronione przez prawo. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie dla użytku osobistego

3. Informacje na Stronie
Treści zamieszczane na Stronie mają charakter ogólny. Ich celem nie jest doradztwo fachowe, na którym można polegać. Przed podjęciem lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie zawartości Strony należy zasięgnąć fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

Accord dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na Stronie były poprawne w chwili, gdy takie treści są zamieszczane na Stronie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy Accord nie składa jednak żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi (ani wyraźnych, ani dorozumianych), że informacje lub treści zamieszczone na Stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie Accord wyłącza swoją odpowiedzialność za skutki i następstwa korzystania ze Strony oraz wykorzystania informacji umieszczonych na Stronie i jej podstronach.

Accord zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości, zawieszenia lub usunięcia Strony.

4. Warunki techniczne
Korzystanie ze Strony wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń z dostępem do Internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:

 1. posiadanie aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Chrome wer. 61 lub wyższej
  2. Safari wer. 11 lub wyższej
  3. Firefox wer. 56 lub wyższej
  4. Opera wer. 47 lub wyższej
  5. Edge wer. 41 lub wyższej;
 2. włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
 3. niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash;
 4. w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
 5. minimalna rozdzielczość: 1280 x 800.

Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Strony ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Accord podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.

5. Obowiązki użytkownika
Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy zobowiązani są także do przestrzegania przy korzystaniu ze Strony wszystkich przepisów prawa, a także ustalonych zwyczajów (w tym „netykiety”) i poszanowania praw innych osób. Zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji Strony, jak również naruszanie spójności czy sposobu funkcjonowania Strony.  Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podawać się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

6. Linki zewnętrzne
Dla wygody użytkowników możemy na naszej Stronie umieszczać linki prowadzące do stron internetowych podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za treści tych stron internetowych oraz ich funkcjonowanie ponoszą podmioty trzecie prowadzące te strony. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron użytkownicy powinni zapoznać się z warunkami korzystania z tych stron internetowych.

7. Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia
Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, promocje i inne oferty specjalne), które mogą podlegać szczególnym warunkom, o których użytkownicy zostaną poinformowani.

8. Treści użytkownika
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przesyłane nam w ramach Strony materiały i inne treści (w tym udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści naruszających przepisy prawa, nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się również powstrzymać od przesyłania treści, wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania (np. objętych prawami autorskimi przysługującymi innej osobie) oraz co do których użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności.

Zabronione jest świadome przekazywanie lub rozpowszechnianie przez użytkowników (w tym poprzez udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem) wirusów komputerowych, niezamawianych ani nieautoryzowanych reklam lub innej formy „spamu”.

Accord nie ma obowiązku zatwierdzania treści udostępnianych lub przesyłanych przez użytkowników. Jeśli podczas korzystania ze Strony natrafią Państwo na treści, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe lub naruszają czyjeś prawa), prosimy o informowanie nas o takich przypadkach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Accord przysługuje prawo do usunięcia lub zablokowania treści użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe) lub przepisy prawa.

9. Reklamacje
Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny info@accord-healthcare.pl: lub adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Prosimy o podanie w reklamacji opisu problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane, jak również o podanie danych umożliwiających kontakt z Państwem.

W ciągu 30 dni odpowiemy na Państwa reklamację.

10. Rozstrzyganie sporów
W razie zaistnienia sporu użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.
Ponadto w razie sporu użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail: info@accord-healthcare.pl

11. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy nami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien opuścić Stronę.
Użytkownik może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub na adres e-mail info@accord-healthcare.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Accord ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych. W takim przypadku Accord uaktualni dopisek o początkowej dacie obowiązywania danej wersji Regulaminu. Przed każdym skorzystaniem ze strony Użytkownik powinien zapoznać się z aktualnie obowiązują wersją Regulaminu. W razie braku zgody na zmianę, użytkownicy powinni opuścić i nie korzystać ze Strony.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres info@accord-healthcare.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem  +48 22 577 28 00. 

Regulamin obowiązuje od dnia: 1.05.2019

 

Załącznik do Regulaminu Strony – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –
Adresat: Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa], adres e-mail: info@accord-healthcare.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*)niepotrzebne skreślić ----

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.